Trzymajmy się morza
Stanisław Staszic

Kotwica w Tomaszowie Mazowieckim

Zarząd Ligi w Tomaszowie wy­szedł z inicjatywą nazwania ulicy i budowy memoriału. Ulica im. Ligi Morskiej i Rzecznej jest od 2012 r. przy parku miejskim i osiedlu Bro­warna. – Wielki wysiłek w pracach nad przygotowaniem memoriału LMiR wykonała Anna Kucińska z Ligi. Do niej należała cała korespondencja i logistyka działań z IPN, Zarządem Głównym LMiR, wydziałami Urzędu Miasta i starostwa. 6-tonową kotwicę z bazy sprzętu nawigacyjnego na Westerplatte nie­odpłatnie przekazał kapitan żeglugi wielkiej Andrzej Królikowski, dyrek­tor Urzędu Morskiego w Gdyni i pre­zes Zarządu Głównego Ligi. Kamień został zakupiony ze składek człon­kowskich organizacji w Tomaszowie, model matrycy wykonał tomaszowski artysta Władysław Woźniak, metal ko­lorowy zebrała młodzież, a transpor­tem kotwicy, pracami budowlanymi i administracyjnymi zajęła się firma Ezbud z jej właścicielem Zenonem Łaskim, który jest prezesem LMiR w Tomaszowie. Przewóz kotwicy był wielkim przedsięwzięciem.

Kotwica jako upamiętnienie to­maszowian – budowniczych Polski Morskiej nie jest oczywiście przy­padkowym wyborem. – Kotwica to symbol trwania, bezpieczeństwa, za­ufania, walki o przetrwanie. Żeglarze wiedzą o tym, że jeśli kotwica trzyma, to statek i jego załoga są bezpieczni. Kotwica to tradycja, przeszłość, histo­ria, o której zawsze musimy pamiętać – mówią członkowie tomaszowskiej Ligi. Odsłonięcie tablicy na skwerze przy ul. Ligi Morskiej i Rzecznej na­stąpiło 1 października 2020 r. (1 paź­dziernika 1918 r. to dzień powołania do życia Stowarzyszenia Pracowników na Polu Rozwoju Żeglugi „Bandera Polska”, z którego w 1924 r. powstała LMiR). Na uroczystość zaproszono m.in. Tomasza Zdunkiewicza, który jest krewnym Donata Zdunkiewicza, tomaszowskiego obrońcy Westerplatte w 1939 r.

Wykonawca: