Trzymajmy się morza
Stanisław Staszic

Statut

Tekst jednolity Statutu Ligi Morskiej i Rzecznej z uwzględnieniem zmian, które zostały przyjęte na XXI Walnym Zjeździe Delegatów Ligi Morskiej i Rzecznej

w dniu 21.11.2015 r.

 

 

STATUT LIGI MORSKIEJ I RZECZNEJ

(tekst jednolity)

 

Rozdział I

 

 • § 1
 1. Liga Morska i Rzeczna, w skrócie LM i R, zwana dalej „Ligą” jest stowarzyszeniem i posiada osobowość prawną oraz status organizacji pozarządowej, prowadzącym działalność pożytku publicznego.
 2. Liga działa na podstawie:
 • ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 – Prawo o stowarzyszeniach
 • ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. – O działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Liga jest kontynuatorką tradycji morskich jej poprzedniczek, które na trwałe wpisały się
w historię Polski jako państwa morskiego:

 • „Bandera Polska” Stowarzyszenie pracowników na polu rozwoju żeglugi (1918-1919),
 • „Liga Żeglugi Polskiej” – Towarzystwo (1919 – 1924),
 • „Liga Morska i Rzeczna” – Stowarzyszenie (1924 – 1930),
 • „Liga Morska i Kolonialna” – Stowarzyszenie (1930 – 1939),
 • „Liga Morska” – Stowarzyszenie (1944 – 1953),
 • „Liga Morska” – Stowarzyszenie Wyższej Użyteczności (1981 – 1990),
 • „Liga Morska” – Stowarzyszenie (1990 – 1999).

Jest spadkobierczynią ich dorobku i tradycji, ciągłości historycznej, organizacyjnej i prawno-majątkowej.

 

 • § 2
 1. Terenem działania Ligi jest głównie obszar Rzeczypospolitej Polskiej.
 2. Siedzibą władz naczelnych Ligi jest m. Gdańsk.

 

 • § 3
 1. Zarząd Główny Ligi Morskiej i Rzecznej może powoływać i rozwiązywać terenowe jednostki organizacyjne (Okręgi, Oddziały, Koła, Kluby).

 

 1. Terenowe jednostki organizacyjne – Okręgi Oddziały, Kluby, mogą uzyskać osobowość prawną po spełnieniu zasad zawartych w ustawie z dnia 7 kwietnia 1989 roku Prawo o Stowarzyszeniach (Dz.U. Nr 20, poz.104 z późn. zm.)  za zgodą Prezydium Zarządu Głównego wyrażoną w formie uchwały.

2a. Zarząd Główny Ligi Morskiej i Rzecznej nie odpowiada za zobowiązania jednostek terenowych posiadających osobowość prawną, zaciągnięte w ramach osobowości prawnej

 1. Terenowe jednostki organizacyjne działają na podstawie niniejszego statutu.

 

 • § 4

Liga może być członkiem krajowych, zagranicznych i międzynarodowych organizacji społecznych
o tym samym lub podobnym profilu działania i z nimi współpracować.

 

 • § 5

Hymnem Ligi jest pierwsza zwrotka wraz z refrenem pieśni „Hymn do Bałtyku” według słów Stanisława Rybka - Myrius oraz muzyki Feliksa Nowowiejskiego.

 

 • § 6
 1. Liga ma prawo do używania znaku towarowego LIGA MORSKA I RZECZNA LMR zał. 1.10.1918 według zgłoszenia Z – 32 30 89 zarejestrowanego w Urzędzie Patentowym Rzeczypospolitej Polskiej – wzór zał. Nr 1.

1a.  Znak Ligi Morskiej i Rzecznej składa się z następujących elementów: Napisu LIGA MORSKA I RZECZNA oraz wzoru koła sterowego z napisem LMiR. W koło sterowe wrysowany jest płynący żaglowiec na tle kuli ziemskiej. Pod kołem sterowym umieszczona jest bandera z napisem: zał. 1.10.1918.

1b. Na używanie znaku Ligi Morskiej i Rzecznej udzielone zostało świadectwo ochronne przez Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej pod numerem 211742.

 1. Liga ma prawo używania ubioru, pieczęci, znaku Ligi, flagi, bandery organizacyjnej oraz innych znaków, zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami.
 2. Najwyższymi wyróżnieniami LM i R są: „Pierścień Hallera” oraz Krzyż „Pro Mari Nostro”.
 3. Wzory odznak, odznaczeń organizacyjnych i innych symboli Ligi oraz sposób ich używania określa Zarząd Główny Ligi.
 4. Znak Ligi oraz odznaki wyróżnień LM i R podlegają ochronie prawnej.
 5. Powołuje się kapitułę wyróżnień składającą się z 3 osób będących kawalerami obu wyróżnień LMiR.
 6. Dopuszcza się używanie odrębnych odznak honorowych nadawanych przez zarządy jednostek terenowych. Wzory odznak honorowych oraz regulaminy ich przyznawania muszą być zatwierdzone przez Zarząd Główny Ligi.

 

 • §  7
 1. Liga posiada sztandar
 2. Na lewej stronie sztandaru Ligi, znajduje się orzeł biały na czerwonym tle, na prawej stronie, na morskim tle, umieszczony jest znak Ligi oraz napis „Liga Morska i Rzeczna”.
 3. Prawo posiadania sztandaru przysługuje także terenowym jednostkom organizacyjnym Ligi. Wzory sztandarów i zasady ich przyznawania określa Zarząd Główny Ligi Morskiej i Rzecznej.

 

 • § 8
 1. Liga posiada banderę.
 2. Banderą jest flaga biało-czerwona, w środku białego pola umieszczony jest orzeł biały na czerwonej tarczy, obok, od strony drzewca, umieszczony jest znak LMiR.
 3. Wzór bandery i prawo jej posiadania określa Zarząd Główny Ligi.

 

 • § 9
 1. Jednostki organizacyjne Ligi mogą posiadać nazwy i imiona. Zasady i tryb przyjmowania nazw i imion określa Zarząd Główny Ligi .
 2. Nazwa jednostki terenowej powinna zawierać człon o treści „Liga Morska i Rzeczna”.

 

 • § 10
 1. Liga opiera swoją działalność przede wszystkim na pracy społecznej ogółu swych członków.
 2. Do prowadzenia spraw jednostki organizacyjne LMiR mogą zatrudniać pracowników oraz tworzyć Biura Zarządów.

 

 

Rozdział II

 

CELE I ŚRODKI DZIAŁANIA

 

 • § 11
 1. Celem Ligi jest:
  • kształtowanie i stałe rozwijanie świadomości morskiej społeczeństwa polskiego jako jednej z podstaw bytu narodowego,
  • kształtowania w społeczeństwie, ze szczególnym uwzględnieniem młodzieży, zrozumienia roli
   i znaczenia szeroko rozumianej gospodarki wodnej, żeglugi morskiej i śródlądowej oraz ochrony środowiska i turystyki wodnej,
  • formowanie wzorów pożądanych osobowości jako jedno z zadań edukacji morskiej,
  • działanie na rzecz rozwoju kultury morskiej, w tym sztuki i literatury marynistycznej,
  • propagowanie tradycji Polskiej Marynarki Wojennej, handlowej i rzecznej oraz umacnianie patriotycznych postaw społeczeństwa i rozwoju gospodarczego w oparciu o walory morza i rzek,
  • współdziałanie w ochronie naturalnego środowiska morskiego i wodnego,
  • inspirowanie, wspomaganie i prowadzenie wszechstronnej współpracy Polaków zamieszkałych za granicą i Polonii z Rzeczypospolitą Polską zwłaszcza w takich dziedzinach jak oświata, turystyka
   i sport,
  • upowszechnianie w środowiskach polskich poza granicami kraju i polonijnych wiedzy o Polsce i jej dokonaniach w gospodarce morskiej, turystyce i sportach wodnych.
  • podtrzymywanie tradycji narodowych, pielęgnowanie polskości oraz rozwój świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej,
  • upowszechnianie kultury fizycznej i turystyki wodnej, uprawianie sportów oraz organizacja wypoczynku dzieci i młodzieży,
  • podejmowanie działań na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijanie kontaktów i współpracy między społeczeństwami zgodnie z interesami Narodu Polskiego.
  • podejmowanie działalności na rzecz osób niepełnosprawnych,
  • podejmowanie działalności na rzecz porządku i bezpieczeństwa oraz przeciwdziałanie patologiom społecznym,
  • działanie na rzecz upowszechniania i podwyższania gotowości obronnej społeczeństwa polskiego,
  • promowanie działalności społecznej wspomagającej rozwój gospodarczy Polski w oparciu o walory morza oraz rzek i jezior.
  • współpraca z instytucjami wojskowymi w zakresie wychowania obronnego społeczeństwa.
   1. Liga realizuje zadania w zakresie działalności pożytku publicznego, współpracuje z organami administracji publicznej w formie:
  • wykonywania powierzonych zadań publicznych finansowanych w formie dotacji
  • wspieranie takich zadań na zasadzie dofinansowania ich realizacji w formie dotacji.

 

 • § 12

Liga realizuje swe cele poprzez:

 • zrzeszanie osób zainteresowanych całokształtem polityki morskiej państwa, gospodarką morską, gospodarką wodną śródlądową, edukacją morską, obronnością na morzu, marynistyką oraz sportami
  i turystyką wodną,
 • tworzenie warunków dla członków Ligi i zainteresowanych do zaspokajania i rozszerzania swojej wiedzy i zainteresowań w dziedzinie problematyki morskiej,
 • czynny udział w realizacji zadań edukacji morskiej społeczeństwa wyrażający się w działalności szkoleniowej, oświatowej, popularyzatorskiej i wydawniczej, a w szczególności w działalności kół Ligi na terenie szkół , organizowaniu kursów i rejsów szkolnych, obozów dla młodzieży, wycieczek i innych imprez,
 • inicjowanie i popieranie prac oraz przedsięwzięć podejmowanych w interesie polskiej gospodarki morskiej i wodnej śródlądowej oraz społeczne uczestnictwo w realizacji takich prac,
 • współdziałanie z innymi organizacjami o pokrewnych zainteresowaniach oraz instytucjami realizującymi zadania edukacji morskiej, rozwoju gospodarki wodnej śródlądowej, obronności morskiej, rozwoju kultury morskiej, sztuki i literatury marynistycznej, sportów i turystyki wodnej, jak również ochrony naturalnego środowiska morskiego i wodnego,
 • organizowanie ośrodków szkoleniowych oraz ośrodków sportów wodnych, jak również wykonywaniu niezbędnych dla tych ośrodków urządzeń, sprzętu i pomocy szkoleniowych,
 • popieranie i organizowanie dla Polaków na obczyźnie, zwłaszcza młodzieży różnorodnych form pomocy i imprez mających na celu poznanie kraju ojczystego, zdobywaniu kwalifikacji żeglarskich, uprawianiu turystyki i sportów wodnych,

 

Rozdział III

 

CZŁONKOWIE, ICH PRAWA I OBOWIĄZKI

 

 • § 13

Członkowie Ligi dzielą się na:

 1. zwyczajnych,
 2. wspierających,

 

 • § 14
  • Członkiem zwyczajnym Ligi może zostać osoba fizyczna, która pragnie wnieść wkład pracy społecznej w urzeczywistnienie celów Ligi.
  • Młodzież poniżej lat 16 może należeć do stowarzyszenia za zgodą przedstawicieli ustawowych lub opiekunów prawnych.
  • Przyjmowanie i skreślanie z listy członków Ligi następuje na podstawie uchwały Zarządu właściwego z uwagi na przynależność członka.

 

 • § 15
 • Członkiem wspierającym Ligi może być osoba prawna lub fizyczna, która popiera działalność Ligi
  i zadeklaruje stałą składkę.
 • Członka wspierającego przyjmuje i skreśla Zarząd Główny, Zarząd Okręgu lub Zarząd Oddziału wzależności od zasięgu działania członka wspierającego.

 

 • § 16
 • Członkiem honorowym może zostać członek zwyczajny, który w sposób szczególny przyczynił się do wypełniania społecznych zadań Ligi.
 • Godność członka honorowego nadaje Walny Zjazd na wniosek Zarządu Głównego Ligi.
 • Godność Honorowego Prezesa Ligi Morskiej i Rzecznej nadaje Walny Zjazd na wniosek Zarządu Głównego.

 

 • § 17
 1. Członek zwyczajny Ligi ma prawo:
 • wybierać i być wybieranym do władz Ligi,
  • małoletni w wieku od 16 do 18 lat korzystają z czynnego i biernego prawa wyborczego z tym, że w składzie Zarządu stowarzyszenia wszystkich szczebli, za wyjątkiem Kół Ligi działających na terenie szkół, większość muszą stanowić osoby o pełnej zdolności do czynności prawnych,
  • członek szkolnego koła Ligi w wieku do 15 lat, może korzystać z tego prawa tylko w kole, do którego należy,
 • otrzymać legitymację Ligi i nosić jej ubiór i odznakę,
 • zgłaszać wnioski dotyczące działalności Ligi,
 • korzystać z obiektów, urządzeń i usług oraz innych form pomocy Ligi,
 • reprezentować Ligę na zawodach i imprezach za zgodą właściwych zarządów.
 1. Członek wspierający Ligę ma prawo członka zwyczajnego z wyjątkiem czynnego i biernego prawa
 2. Członek honorowy Ligi ma prawo członka zwyczajnego, a ponadto jest zwolniony z opłacania składki członkowskiej.

 

 

 • § 18
 1. Członek zwyczajny jest obowiązany:
  • uczestniczyć czynnie w realizacji statutowych celów Ligi,
  • przestrzegać postanowień statutu, regulaminów i uchwał władz Ligi,
  • regularnie opłacać składki członkowskie.
 2. Członek wspierający obowiązany jest do popierania działalności Ligi oraz regularnego opłacania składek członkowskich bądź realizowania zadeklarowanych świadczeń.
 3. Członkowie Ligi Morskiej i Rzecznej mają obowiązek znać historię stowarzyszenia i jej dokonania oraz promować jego misję i cele w społeczeństwie.

 

 • § 19
 1. Utrata członkostwa następuje w razie:
 • dobrowolnego wystąpienia, zgłoszonego wcześniej pisemnie,
 • skreślenia z listy członków z powodu nieopłacenia składki członkowskiej przez okres 1 roku,
  w drodze uchwały właściwego Zarządu terenowego,
 • wykluczenie prawomocnym orzeczeniem Sądu Koleżeńskiego,
 • skazania prawomocnym wyrokiem sądu powszechnego na karę dodatkową utraty praw publicznych bądź za czyn popełniony z niskich pobudek,
 • śmierci członka,
 • likwidacji osoby prawnej.
 1. Osobom skreślonym z listy członków przysługuje odwołanie za pośrednictwem zarządu koła, do właściwego zarządu oddziału lub okręgu w ciągu 30 dni od otrzymania zawiadomienia o skreśleniu.

 

Rozdział IV

 

STRUKTURA ORGANIZACYJNA I ZASADY DZIAŁANIA LIGI

 

 • § 20

Struktura organizacyjna Ligi obejmuje:

 1. władze naczelne,
 2. okręgi,
 3. oddziały,
 4. koła,
 5. kluby

 

 • § 21
 1. Kadencja władz naczelnych, okręgowych i oddziałowych trwa 4 lata, władz koła i klubu
  4 lata, władz kół szkolnych 1 rok.
 2. Wybory władz odbywają się w głosowaniu tajnym lub jawnym w oparciu o regulamin ustalony przez Zarząd Główny Ligi.
 3. Wszystkie uchwały władz Ligi zapadają zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy ogólnej liczby osób uprawnionych do głosowania z wyjątkiem uchwał w sprawach określonych w § 72 i §
 4. Uchwały władz wyższego szczebla są obowiązujące dla władz niższego szczebla organizacyjnego LM i R.
 5. Władze wyższego szczebla mogą zawiesić lub uchylić uchwały władz niższego szczebla jeżeli naruszają prawo lub Statut.

 

 • § 22
 • Zarządowi Głównemu , Zarządom Okręgów , Zarządom Oddziałów i pozostałym Zarządom terenowym przysługuje prawo dokooptowania w miejsce członków, którzy ubyli w toku kadencji nowych członków w liczbie nie przekraczającej jednej trzeciej liczby członków tych zarządów pochodzących z wyboru. Uprawnienie to dotyczy również komisji rewizyjnych i sądów koleżeńskich wszystkich szczebli.
 • Członek władz Ligi nie może być wybierany ani dokooptowany do innej władzy Ligi tego samego szczebla.
 • Władze i organy Ligi mogą, w drodze uchwały, mogą odwołać ze swego składu każdego członka
  z powodu jego bezczynności, opuszczania posiedzeń, działania sprzecznego z prawem lub Statutem.
 • Władze i organy nadrzędne sprawują nadzór nad władzami i organami niższych szczebli oraz maja prawo do zawieszania w czynnościach pełnego lub częściowego składu władz i organów tych szczebli, jeżeli zostanie stwierdzona bezczynność, działanie sprzeczne s prawem lub Statutem.
 • Na okres zawieszenia władz, który nie może trwać dłużej niż sześć miesięcy, powoływany jest przez władze wyższego szczebla Zarząd Tymczasowy.

 

Rozdział V

 

WŁADZE NACZELNE LIGI

 

 • § 23

Władzami Naczelnymi Ligi są:

 1. Walny Zjazd Delegatów,
 2. Zarząd Główny,
 3. Prezydium Zarządu Głównego,
 4. Główna Komisja Rewizyjna,
 5. Główny Sąd Koleżeński.

 

 1. Walny Zjazd

 

 • § 24
 • Najwyższą władzą Ligi jest Walny Zjazd Delegatów, zwany dalej „Walny Zjazd”,
 • Walny Zjazd Ligi może być zwyczajny lub nadzwyczajny.
 • Zwyczajny Walny Zjazd zwoływany jest przez Zarząd Główny raz na 4 lata.
 • Zasadą określającą ilość delegatów jest wybór jednego delegata na każde rozpoczęte sto członków z jednostek terenowych.
 • Tryb powoływania delegatów ustala uchwała Zarządu Głównego w sprawie ordynacji wyborczej.

 

 • § 25

Do kompetencji Walnego Zjazdu należy:

 • ustalenie programu działania Ligi na okres kadencji,
 • rozpatrywanie i przyjmowanie sprawozdań oraz ocena działalności ustępujących władz Ligi,
 • udzielanie absolutorium ustępującemu Prezesowi Ligi Morskiej i Rzecznej oraz Zarządowi Głównemu,
 • wybór Zarządu Głównego, Głównej Komisji Rewizyjnej i Głównego Sądu Koleżeńskiego oraz uchwalanie ich regulaminów
 • wybór Komisji Statutowej, uchwalanie zmian statutu Ligi,
 • rozpatrywanie wniosków złożonych na Walny Zjazd przez delegatów i władze Ligi,
 • nadawanie godności członka honorowego oraz Honorowego Prezesa Ligi Morskiej i Rzecznej
 • podejmowanie uchwał w sprawie przystąpienia Ligi w charakterze członka do innej organizacji,
 • podejmowanie uchwał w sprawach rozwiązania Ligi i przeznaczenia jej majątku,
 • wybór Prezesa Ligi Morskiej i Rzecznej na okres kadencji tj. 4 lata następuje w wyborach bezpośrednich.

 

 • § 26
 1. W Walnym Zjeździe biorą udział:
 • z głosem decydującym – delegaci, wybrani na okres kadencji Władz
 • z głosem doradczym – członkowie ustępujących władz naczelnych Ligi, członkowie honorowi oraz zaproszeni goście.
 1. Walny Zjazd obraduje na podstawie każdorazowo uchwalanego przez siebie regulaminu obrad, którego projekt przedstawia Zarząd Główny.
 2. Zarząd Główny co najmniej na 30 dni przed terminem Walnego Zjazdu zawiadamia delegatów o terminie, miejscu i proponowanym porządku obrad.

 

 • § 27
 1. Nadzwyczajny Walny Zjazd Ligi jest zwoływany przez Zarząd Główny;
  • z inicjatywy Zarządu Głównego,
  • na wniosek Głównej Komisji Rewizyjnej,
  • na wniosek jednej trzeciej delegatów na Walny Zjazd,
  • na wniosek jednej trzeciej ogólnej liczby zarządów okręgów Ligi.
 2. Nadzwyczajny Walny Zjazd powinien być zwołany nie później niż w terminie 4 miesięcy od daty podjęcia uchwały lub zgłoszenia wniosku i obraduje nad sprawami dla których został zwołany.

 

 1. Zarząd Główny

 

 • § 28
 1. Zarząd Główny kieruje całokształtem działalności Ligi w okresie między Walnymi Zjazdami i odpowiada za swą pracę przed Zjazdem.
 2. Do zakresu działania Zarządu Głównego należy:
  • realizowanie celów statutowych oraz uchwał Walnego Zjazdu,
  • reprezentowanie Ligi na zewnątrz,
  • uchwalanie planu działania i budżetu Ligi oraz zatwierdzanie sprawozdań z działalności finansowej,
  • zarządzanie majątkiem i funduszami Ligi,
  • ustalanie wysokości składek członkowskich oraz zasad ich podziału,
  • ustalanie szczegółowych zasad powoływania i rozwiązywania terenowych jednostek organizacyjnych Ligi oraz uchwalanie regulaminów ich zarządów,
  • powoływanie i rozwiązywanie okręgów i ustalanie obszaru terytorialnego ich działania oraz nadzorowanie i kontrolowanie ich działalności,
  • w wyjątkowych przypadkach Oddziały powołuje Zarząd Główny lub wskazany przez niego najbliższy Okręg, w przypadku braku Okręgu działającego na terenie danego województwa,
  • ustalanie zasad i trybu wyboru władz Ligi przez delegatów na Walny Zjazd, walne zebranie okręgów i oddziałów,
  • organizowanie współdziałania z instytucjami i organizacjami wspierającymi Ligę,
  • uchwalanie regulaminu pracy i planów działania prezydium Zarządu Głównego oraz ocena jego pracy,
  • powoływanie, nadzorowanie i rozwiązywanie komisji oraz innych organów pomocniczych Zarządu Głównego i zatwierdzanie ich regulaminów,
  • podejmowanie uchwał w sprawie nabywania i zbywania nieruchomości środków trwałych, wartości niematerialnych, prawnych oraz inwestycji krótkoterminowych,
  • nadzorowanie i kontrolowanie działalności gospodarczej,
  • rozpatrywanie odwołań od uchwał zarządów okręgów,
  • zawieszanie uchwał walnych zebrań okręgów oraz uchylanie uchwał zarządów okręgów, jeżeli są sprzeczne z przepisami prawa, postanowieniami statutu, uchwałami Walnego Zjazdu lub Zarządu Głównego,
  • zawieszanie w czynnościach zarządów okręgów, oddziałów i klubów jeżeli działalność ich jest niezgodna z przepisami prawa lub statutem. W razie zawieszenia zarządu okręgu Zarząd Główny powołuje tymczasowy do czasu wyboru zarządu przez walne zebranie jednostki terenowej,
  • tworzenie w zależności od potrzeb, komisji, sekcji zainteresowań, ustalanie zakresu ich działalności oraz nadzorowanie ich pracy,
  • składanie Walnemu Zjazdowi sprawozdań ze swej działalności

 

 • § 29
 1. Zarząd Główny Ligi Morskiej i Rzecznej składa się z 17 – 27 członków wybranych przez Walny Zjazd.
 2. Zarząd Główny wybiera na wniosek Prezesa ze swego grona Prezydium, w składzie 5 – 7 osób , w tym 2 – 3 wiceprezesów, sekretarza generalnego i skarbnika.
 3. Prezes Ligi wchodzi w skład Prezydium i kieruje jego pracami.
 4. W okresie między posiedzeniami Zarządu Głównego jego uprawnienia wykonuje Prezydium z wyjątkiem spraw określonych w § 27 ust. 1 pkt. 1 oraz § 28 ust. 2 pkt. 3, 5, 6, 7 i 8.

 

 • § 30
 1. Posiedzenie Zarządu Głównego Ligi odbywają się w miarę potrzeby nie rzadziej jednak niż dwa razy
  w roku. W posiedzeniach tych biorą udział prezesi okręgów z głosem doradczym.
 2. Posiedzenia Prezydium Zarządu Głównego odbywają się w miarę potrzeby, nie rzadziej jednak niż raz na dwa miesiące.
 3. W posiedzenia Zarządu Głównego oraz Prezydium Zarządu Głównego może brać udział Honorowy Prezes Ligi Morskiej i Rzecznej.

 

 1. Główna Komisja Rewizyjna

 

 • § 31
 1. Główna Komisja Rewizyjna Ligi składa się z 3 – 5 osób, spośród których wybiera przewodniczącego, 1 – 2 wiceprzewodniczących i sekretarza.
 2. Członkowie Głównej Komisji Rewizyjnej:
 • nie mogą być członkami Zarządu Głównego ani pozostawać z nimi w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości z tytułu zatrudnienia,
 • nie byli skazani prawomocnym wyrokiem za przestępstwo z winy umyślnej
 • mogą otrzymywać z tytułu pełnienia funkcji zwrot uzasadnionych kosztów lub wynagrodzenie
  w wysokości nie wyższej niż określone w art. 8 pkt 8 ustawy z dnia 3 marca 2000 r. O wynagrodzeniu Osób Kierujących Niektórymi Podmiotami Prawnymi ( Dz.U. Nr 45 z 2003 r., 391 i nr 60 z 2003 r., poz. 535)

 

 • § 32

Do zakresu działania Głównej Komisji Rewizyjnej należy:

 • przeprowadzanie okresowej kontroli całokształtu działalności Ligi i dokonywanie na jej podstawie oceny działalności statutowej, programowej, organizacyjnej i gospodarczej oraz finansowej,
 • wydawanie opinii i zaleceń w razie stwierdzenia uchybień w działalności Zarządu Głównego lub podległym mu organów i terenowych jednostek organizacyjnych Ligi.
 • sprawowanie nadzoru nad działalnością komisji rewizyjnych oraz ustalanie regulaminu komisji rewizyjnych wszystkich szczebli,
 • przedstawianie Zarządowi Głównemu okresowych ocen i wniosków dotyczących działalności Ligi,
 • składanie Walnemu Zjazdowi sprawozdań ze swej działalności oraz oceny prac Ligi
  i składanie wniosku o udzielenie bądź nie udzielenie Prezesowi i Zarządowi Głównemu absolutorium.

 

 • § 33

Przewodniczący Głównej Komisji Rewizyjnej lub upoważniony przez niego członek tej Komisji ma prawo brać udział w posiedzeniach wszystkich władz Ligi z głosem doradczym.

 1. Główny Sąd Koleżeński

 

 • § 34

Główny Sąd Koleżeński składa się z 5 – 7 osób, spośród których wybiera przewodniczącego,
1 – 2 wiceprzewodniczących i sekretarza.

 

 • § 35
 1. Do zakresu działania Głównego Sądu Koleżeńskiego należy:
  • rozpatrywanie spraw dotyczących naruszania statutu Ligi oraz działalności niezgodnej z uchwałami Walnego Zjazdu i Zarządu Głównego,
  • nadzór nad działalnością okręgowych sądów koleżeńskich i ustalanie ich regulaminu,
  • składanie Walnemu Zjazdowi sprawozdania ze swej działalności za okres kadencji.
 2. Główny Sąd Koleżeński orzeka w pierwszej instancji w sprawach:
  • dotyczących członków władz naczelnych i okręgowych Ligi,
  • sporów powstałych między zarządami okręgowymi a podległymi im oddziałami.
 3. Główny Sąd Koleżeński, jako sąd drugiej instancji rozpatruje odwołania od orzeczeń okręgowych sądów koleżeńskich.

 

 • § 36

Główny Sąd Koleżeński oraz okręgowe sądy koleżeńskie mogą wymierzać kary: upomnienie, nagana, zawieszenie w prawach członka Ligi na okres od 1 – 3 lat, wykluczenia z Ligi.

 

 • § 37
 1. Od orzeczeń Głównego Sądu Koleżeńskiego, wydanych w pierwszej instancji, stronie przysługuje odwołanie do Głównego Sądu Koleżeńskiego w terminie 30 dni od doręczenia orzeczenia.
 2. Główny Sąd Koleżeński rozpatruje sprawy w pierwszej instancji i drugiej instancji w trzyosobowym składzie orzekającym.
 3. W zespole orzekającym drugiej instancji nie mogą brać udziału członkowie sądu, którzy uczestniczyli w wydawaniu orzeczenia w pierwszej instancji.
 4. Orzeczenia Głównego Sądu Koleżeńskiego wydane w drugiej instancji są ostateczne.

 

 • § 38

Przewodniczący Głównego Sądu Koleżeńskiego lub upoważniony członek tego sądu ma prawo uczestniczyć w posiedzeniach Zarządu Głównego z głosem doradczym.

 

Rozdział VI

 

OKRĘGI LIGI

 

 • § 39
 1. Okręgi powoływane i rozwiązywane są przez Zarząd Główny, na zasadzie podziału terytorialnego kraju (województwa).
 2. Zarząd Główny określa teren ich działania i siedzibę.

 

 • §  40

Władzami okręgu są:

 • walne zebranie delegatów,
 • zarząd okręgu,
 • okręgowa komisja rewizyjna,
 • okręgowy sąd koleżeński.

 

 1. Walne Zebranie Delegatów
 • § 41
 1. Walne zebranie delegatów jest najwyższą władzą okręgu Ligi.
 2. Walne zebranie może być zwyczajne lub nadzwyczajne.
 3. Wyboru delegatów dokonuje się na zasadzie: 1 delegat na każdych 20 członków jednostek terenowych.
 • § 42

Do kompetencji walnego zebrania delegatów okręgu Ligi należy:

 • uchwalanie programu działalności okręgu dla realizacji celów statutowych i uchwał naczelnych władz Ligi,
 • rozpatrywanie sprawozdań z działalności zarządu okręgu, okręgowej komisji rewizyjnej i okręgowego sądu koleżeńskiego,
 • podejmowanie uchwał w sprawach przedstawionych przez zarząd okręgu, komisję rewizyjną, sąd koleżeński okręgu oraz delegatów.

 

 • § 43
 1. Walne zebranie delegatów okręgu zwoływane jest przez zarząd okręgu raz na 4 lata.
 2. O terminie walnego zebrania wraz z proponowanym porządkiem obrad, zarząd okręgu zawiadamia co najmniej na 14 dni przed rozpoczęciem zebrania.

 

 • § 44
 1. Nadzwyczajne walne zebranie delegatów okręgu zwoływane jest:
  • na żądanie Zarządu Głównego Ligi,
  • na podstawie uchwały zarządu okręgu,
  • na żądanie okręgowej komisji rewizyjnej,
  • na pisemny wniosek co najmniej jednej trzeciej ogólnej liczby członków Ligi zrzeszonych w okręgu.
 2. Zarząd okręgu zwołuje nadzwyczajne walne zebranie delegatów w terminie do 1 miesiąca od daty podjęcia uchwały, otrzymania żądania lub zgłoszenia wniosku.

 

 • § 45

W walnym zebraniu delegatów okręgu udział biorą:

 • z głosem decydującym – delegaci jednostek terenowych podległych danemu okręgowi,
 • z głosem doradczym – członkowie władz naczelnych Ligi, członkowie ustępujących władz okręgu, członkowie honorowi oraz zaproszeni goście.

 

 1. Zarząd Okręgu
 • § 46
 1. Zarząd okręgu kieruje działalnością Ligi na terenie okręgu w okresie między walnymi zebraniami delegatów i odpowiada za swą pracę przed walnym zebraniem delegatów i Zarządem Głównym.
 2. Do zakresu działania zarządu okręgu należy:
  • realizowanie celów statutowych, uchwał walnego zebrania delegatów okręgu oraz uchwał i wytycznych władz naczelnych Ligi,
  • reprezentowanie Ligi na terenie działania,
  • uchwalanie planów działalności, projektu budżetu zarządu okręgu i budżetów oddziałów oraz zatwierdzanie sprawozdań ich wykonania,
  • zarządzanie majątkiem i podejmowanie decyzji w sprawach majątkowych,
  • powoływanie i rozwiązywanie oddziałów oraz nadzorowanie ich działalności,
  • zawieszanie w czynnościach zarządów oddziałów, jeżeli działalność ich jest niezgodna z przepisami prawa lub statutem. W razie zawieszenia zarządu oddziału, zarząd okręgu powołuje zarząd tymczasowy oddziału, który pełni swoje funkcje do czasu wyboru nowego zarządu przez walne zebranie oddziału,
  • rozpatrywanie odwołań od uchwał zarządów oddziałów,
  • zawieszanie uchwał walnych zebrań oddziałów oraz uchylanie uchwał zarządów oddziałów, jeżeli są sprzeczne z przepisami prawa, postanowieniami statutu, uchwałami Walnego Zjazdu, Zarządu Głównego lub zarządu okręgu,
  • zwoływanie walnych zebrań delegatów okręgu,
  • powoływanie, w zależności od potrzeb, sekcji zainteresowań, ustalanie zakresu ich działania oraz nadzorowanie ich pracy,
  • składanie walnemu zebraniu delegatów sprawozdań ze swej działalności, a także składanie sprawozdań Zarządowi Głównemu Ligi,

 

 • § 47
 1. Zarząd okręgu składa się z 7 – 11 osób wybranych przez walne zebranie.
 2. Zarząd okręgu wybiera ze swego grona prezydium w składzie 3 – 5 członków, w tym prezesa, 1 – 2 wiceprezesów, sekretarza i skarbnika.
 3. W okresie pomiędzy posiedzeniami zarządu okręgu jego uprawnienia wykonuje prezydium z wyjątkiem spraw określonych w § 44 ust. 1 pkt 2 i § 46 ust. 2 pkt. 3 i 9.

 

 1. Okręgowa Komisja Rewizyjna

 

 • § 48
 1. Okręgowa Komisja Rewizyjna składa się z 3 – 5 członków i wybiera spośród siebie przewodniczącego, zastępcę przewodniczącego i sekretarza.
 2. Członkowie Okręgowej Komisji Rewizyjnej:
 • nie mogą być członkami Zarządu Okręgu ani pozostawać z nimi w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lun podległości z tytułu zatrudnienia,
 • nie byli skazani prawomocnym wyrokiem za przestępstwo z winy umyślnej,
 1. Do zakresu działania okręgowej komisji rewizyjnej należy:
 • przeprowadzanie kontroli całokształtu działalności okręgu i dokonywanie na tej podstawie oceny jego działalności statutowej, gospodarczej i finansowej,
 • wydawanie opinii i zaleceń w razie stwierdzenia uchybień w działalności zarządu okręgu lub podległych mu jednostek organizacyjnych,
 • sprawowanie nadzoru nad działalnością oddziałowych komisji rewizyjnych,
 • przedstawianie zarządowi okręgu okresowych ocen i wniosków dotyczących działalności okręgu, z wyjątkiem działalności sądów koleżeńskich.
 • składanie walnemu zebraniu okręgu sprawozdań ze swej działalności i oceny pracy zarządu oraz przedstawianie wniosków w sprawie udzielania absolutorium zarządowi okręgu.
 1. Przewodniczący okręgowej komisji rewizyjnej lub upoważniony przez niego członek tej komisji ma prawo brać udział w posiedzeniach wszystkich władz okręgu z głosem doradczym.

 

 1. Okręgowy Sąd Koleżeński

 

 • § 49

Okręgowy sąd koleżeński składa się z 3 – 5 członków i wybiera spośród siebie przewodniczącego, zastępcę przewodniczącego i sekretarza.

 

 • § 50
 1. Do zakresu działania okręgowego sądu koleżeńskiego należy:
  • 1/ orzekanie w sprawach członków władz oddziałów, wynikłych na tle ich działalności organizacyjnej,
  • orzekanie w stosunku do członków w sprawach oraz sporów wynikłych między członkami na tle działalności w Lidze.
 2. Okręgowy sąd koleżeński rozpatruje sprawy w trzyosobowych zespołach orzekających.
 3. Od orzeczeń okręgowego sądu koleżeńskiego przysługuje prawo odwołania do Głównego Sądu Koleżeńskiego w terminie 30 dni od daty doręczenia orzeczenia.
 4. Okręgowy sąd koleżeński składa sprawozdania ze swej działalności walnemu zebraniu delegatów okręgu.

 

 • § 51

Przewodniczący okręgowego sądu koleżeńskiego lub upoważniony członek tego sądu ma prawo uczestniczyć w posiedzeniach zarządu okręgu z głosem doradczym.

 

Rozdział VII

 

ODDZIAŁY LIGI

 • § 52
 1. Do powołania oddziału wymagana jest liczba co najmniej 3 kół.
 2. Teren działania oddziału określany jest przez zarząd okręgu.
 3. Oddziały mogą być tworzone również w jednostkach Wojska Polskiego za zgodą i w oparciu o zasady

ustalone w porozumieniu z władzami wojskowymi.

 1. W wyjątkowych przypadkach, przy braku Okręgu na danym terenie samodzielny Oddział powołuje ZG LMiR lub wskazany przez niego najbliższy Okręg.

 

Władze Oddziału Ligi

 

 • § 53

Władzami oddziału Ligi są:

 • walne zebranie oddziału,
 • zarząd oddziału,
 • komisja rewizyjna oddziału.

 

 1. Walne Zebranie Oddziału

 

 • § 54
 1. Walne zebranie oddziału jest najwyższą władzą oddziału Ligi na terenie jego działania.
 2. Walne zebranie może być zwyczajne lub nadzwyczajne.

 

 • § 55

Do kompetencji walnego zebrania oddziału należy:

 • ustalanie programu działania oddziału dla realizacji celów statutowych, a także uchwał władz naczelnych i władz okręgu Ligi,
 • rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań zarządu i komisji rewizyjnej oddziału,
 • udzielanie absolutorium ustępującemu zarządowi oddziału na wniosek komisji rewizyjnej oddziału,
 • wybór członków zarządu i komisji rewizyjnej oddziału,
 • rozpatrywanie wniosków zgłoszonych przez władze oddziału, delegatów i członków oraz zaproszonych gości,
 • wybór delegatów na walne zebranie okręgu.

 

 • § 56

W sprawach zwoływania zwyczajnego i nadzwyczajnego walnego zebrania oddziału oraz jego uczestników stosuje się odpowiednia § 43, § 44 i § 45.

 

 1. Zarząd Oddziału
 • § 57
 1. Zarząd oddziału kieruje działalnością oddziału w okresie między walnymi zebraniami i odpowiada za swą pracę przed walnym zebraniem i zarządami Ligi wyższych stopni.
 2. Do zakresu działania zarządu oddziału należy:
  • realizowanie celów statutowych, uchwał walnego zebrania oddziału oraz uchwał i wytycznych zarządów Ligi wyższych stopni,
  • zakładanie rozwiązywanie oraz nadzorowanie działalności kół,
  • prowadzenie działalności szkoleniowej i instruktorskiej,
  • prowadzenie ewidencji członków Ligi na terenie działania oddziału,
  • opracowywanie planów działalności oddziału i preliminarzy budżetowych,
  • zarządzanie majątkiem i finansami Ligi będącymi w dyspozycji oddziału i dokonywanie rozliczeń z kołami i zarządem okręgu,
  • reprezentowanie oddziału na zewnątrz wobec władz i organizacji działających na terenie działania oddziału,
  • zawieszanie w czynnościach zarządów kół, jeżeli działalność ich jest niezgodna z przepisami prawa,statutem lub uchwałami władz Ligi. W razie zawieszenia zarządu koła, zarząd oddziału powołuje zarząd tymczasowy, który pełni swoje funkcje do czasu wyboru nowego zarządu przez walne zebranie koła,
  • zwoływanie walnych zebrań oddziału,
  • składanie walnemu zebraniu sprawozdań ze swej działalności, a także sprawozdań zarządom wyższych stopni Ligi.

 

 • § 58

Zarząd Oddziału składa się z 3 – 5 osób i wybiera spośród siebie prezesa, sekretarza oraz skarbnika.

 

 1. Komisja Rewizyjna Oddziału

 

 • § 59
 1. Komisja rewizyjna oddziału składa się z 3 – 5 członków i wybiera spośród siebie przewodniczącego, zastępcę przewodniczącego i sekretarza.
 2. Do działalności oddziałowej komisji rewizyjnej stosuje się odpowiednia postanowienia § 48 ust. 2 i 3.

 

Rozdział VIII

 

KOŁA LIGI

 

 • § 60
 1. Koło jest podstawową jednostką Ligi.
 2. Liczba członków koła nie może być mniejsza niż 7.
 3. Terenem działania koła jest miejsce pracy, nauki, zamieszkania lub służby.
 4. Koła Ligi mogą przybierać nazwy oraz imiona, zgodnie z lokalną tradycją szczególnymi celami działania lub zainteresowaniami członków, w nazwie koła powinien znajdować się człon o treści „Liga Morska i Rzeczna”
 5. Zasady organizacji działalności kół Ligi w szkołach oraz innych placówkach oświatowo-wychowawczych określa Zarząd Główny w porozumieniu z właściwymi ministrami.
 6. Koła powołuje, rozwiązuje Zarząd Oddziału. W wyjątkowych przypadkach Koła powołuje ZG LM i R lub wskazany przez niego najbliższy Okręg, jeżeli na danym terenie nie działa Oddział.

 

Władze Koła Ligi

 

 • § 61

Władzami koła Ligi są:

 • ogólne zebranie członków koła,
 • zarząd koła,
 • komisja rewizyjna koła.
 1. Ogólne zebranie koła

 

 • § 62
 1. Najwyższą władzą koła jest ogólne zebranie członków koła.
 2. Ogólne zebranie koła może być zwyczajne lub nadzwyczajne.
 3. Zwyczajne ogólne zebranie zwoływane jest przez zarząd koła działającego na terenie szkoły raz w roku jako zebranie sprawozdawczo – wyborcze i dwa razy do roku jako sprawozdawczo – programowe.
 4. Zwyczajne ogólne zebrania sprawozdawczo – wyborcze innych kół są zwoływane raz na 4 lata.
 5. Nadzwyczajne ogólne zebranie może być zwołane przez zarząd koła:
 6. na żądanie zarządu oddziału lub okręgu,
 7. na żądanie komisji rewizyjnej koła,
 8. na wniosek co najmniej jednej trzeciej ogólnej liczby członków koła złożony na piśmie.

Nadzwyczajne ogólne zebranie koła obraduje nad sprawami, dla których zostało zwołane.

 1. O terminie ogólnego zebrania, zarząd koła zawiadamia co najmniej na 10 dni przed rozpoczęciem zebrania.

 

 • § 63

Do kompetencji ogólnego zebrania koła należy:

 • uchwalanie programu działania koła,
 • zatwierdzanie sprawozdania finansowego, projektu budżetu koła,
 • ocena sprawozdania władz koła,
 • rozpatrywanie odwołań od uchwał władz koła,
 • wybieranie zarządu i komisji rewizyjnej koła oraz delegatów na walne zebranie oddziału lub okręgu.

 

 1. Zarząd koła

 

 • § 64
 1. Zarząd koła składa się z 3 – 5 osób i wybiera spośród siebie przewodniczącego, skarbnika i sekretarza.
 2. Zarząd koła kieruje bieżącą działalnością koła i ponosi za nią odpowiedzialność przed ogólnym zebraniem koła i innymi władzami nadrzędnymi Ligi.
 3. Do zakresu działania koła należy:
  • realizacja celów statutowych oraz programu działania uchwalonego przez ogólne zebranie koła,
   a także uchwał władz nadrzędnych Ligi,
  • opracowywanie planów działania, preliminarzy budżetowych koła,
  • organizowanie szkolenia członków koła,
  • przyjmowanie członków, czuwanie nad wykonywaniem przez nich obowiązków statutowych, prowadzenie ewidencji członków i zbieranie składek członkowskich,
  • zarządzanie majątkiem rzeczowym, finansowym będącym w dyspozycji koła i dokonywanie rozliczeń z zarządem oddziału,
  • zwoływanie ogólnych zebrań koła,
  • składanie sprawozdań z działalności koła ogólnemu zebraniu oraz władzom nadrzędnym Ligi.

 

 1. Komisja rewizyjna koła

 

 • § 65
 1. Komisja rewizyjna koła składa się z 3 osób i wybiera spośród siebie przewodniczącego.
 2. Komisja rewizyjna koła:
  • kontroluje zgodność działania koła ze statutem Ligi i obowiązującymi przepisami,
  • kontroluje wykonanie uchwał ogólnego zebrania koła,
  • kontroluje gospodarkę majątkową i finansową koła,
  • składa sprawozdania ze swej działalności ogólnemu zebraniu koła z wnioskiem dotyczącym absolutorium dla zarządu koła.
 3. Do działalności komisji rewizyjnej koła stosuje się odpowiednio postanowienia § 48 ust 2,.3.

 

Rozdział IX

 

KLUBY LIGI

 

 • § 66
 1. Liczba członków klubu nie może być mniejsza niż 10.
 2. Terenem działania klubu jest miejsce pracy, zamieszkania lub służby,
 3. Kluby Ligi mogą przybierać nazwy Bractw oraz imion zgodnie z lokalna tradycją szczególnymi celami działania lub zainteresowaniami członków,
 4. W nazwie klubu powinien znajdować się człon o treści „Liga Morska i Rzeczna”
 5. Kluby powołuje, rozwiązuje Zarząd Główny LM i R.

 

Władze Klubu Ligi

 

 • § 67

Władzami Klubu Ligi są:

 • ogólne zebranie członków klubu
 • zarząd klubu
 • komisja rewizyjna klubu.
 1. Ogólne zebranie członków klubu

 

 • § 68
 1. Najwyższą władzą klubu jest ogólne zebranie członków klubu.
 2. Ogólne zebranie członków klubu może być zwyczajne lub nadzwyczajne.
 3. Zwyczajne ogólne zebranie członków klubu zwoływane jest raz na 4 lata przez zarząd klubu jako zebranie sprawozdawczo-wyborcze.
 4. Nadzwyczajne ogólne zebranie członków klubu może być zwołane przez zarząd klubu:
 5. na żądanie Zarządu Głównego LM i R
 6. na żądanie komisji rewizyjnej klubu
 7. na wniosek co najmniej jednej trzeciej ogólnej liczby członków klubu złożony na piśmie.
 8. Nadzwyczajne ogólne zebranie członków klubu obraduje nad sprawami, dla których zostało zwołane.
 9. O terminie ogólnego zebrania członków klubu, zarząd klubu zawiadamia co najmniej na 14 dni przed rozpoczęciem zebrania

 

 • § 69

Do kompetencji ogólnego zebrania członków klubu należy:

 • uchwalanie programu działania klubu,
 • zatwierdzanie sprawozdania finansowego klubu,
 • ocena sprawozdania zarządu klubu,

4)   wybieranie zarządu i komisji rewizyjnej klubu oraz delegatów na Walny Zjazd Delegatów Ligi.

 

 1. Zarząd Klubu
 • § 70
 1. Zarząd klubu składa się z 3 – 5 osób i wybiera spośród siebie komandora lub prezesa oraz sekretarza.
 2. Zarząd klubu kieruje bieżącą działalnością klubu i ponosi za nią odpowiedzialność przed ogólnym zebraniem klubu i przed innymi władzami nadrzędnymi Ligi.
 3. Do zakresu działania klubu należny:
  • realizacja celów statutowych oraz programu działania uchwalonego przez ogólne zebranie klubu, a także uchwał władz nadrzędnych Ligi,
  • opracowywanie planów działania, preliminarzy budżetowych klubu,
  • organizowanie szkolenia członków klubu,
  • przyjmowanie członków, czuwanie nad wykonywaniem przez nich obowiązków statutowych, prowadzenia ewidencji członków i zbieranie składek członkowskich.
  • zarządzanie majątkiem rzeczowym, finansowym będącym w dyspozycji Klubu i dokonywanie rozliczeń z Zarządem Głównym LM i R.
  • zwoływanie ogólnych zebrań Klubu.

 

 1. Komisja Rewizyjna Klubu

 

 • § 71
 1. Komisja rewizyjna klubu składa się z 3 osób i wybiera spośród siebie przewodniczącego.
 2. Komisja rewizyjna klubu:
  • kontroluje zgodność działania klubu ze statutem Ligi i obowiązującymi przepisami,
  • kontroluje wykonanie uchwał ogólnego zebrania klubu,
  • kontroluje gospodarkę majątkową i finansową klubu,
  • składa sprawozdania ze swej działalności ogólnemu zebraniu członków klubu z wnioskiem dotyczącym absolutorium dla zarządu klubu.
 3. Do działalności komisji rewizyjnej klubu stosuje się odpowiednio postanowienia § 48
  2,3.

 

Rozdział X

 

MAJĄTEK I FUNDUSZE LIGI

 

 • § 72

Majątek Ligi stanowią:

 • nieruchomości,
 • ruchomości,
 • prawa majątkowe oraz fundusze znajdujące się w jej dyspozycji.

 

 • § 73
  1. Nieruchomości i majątek ruchomy może być nabywany przez Zarząd Główny lub przez zarządy okręgów.
  2. Zbywanie lub obciążanie majątku nieruchomego przez zarządy okręgów może nastąpić wyłącznie za zgodą Prezydium Zarządu Głównego wyrażoną w formie uchwały.\
  3. Na fundusze Ligi składają się:
   • składki członkowskie,
   • darowizny i zapisy,
   • wpływy z działalności gospodarczej,
   • dotacje i subwencje,
   • wpłaty z działalności statutowej,
   • dochody z majątku Ligi,
   • ofiarności publicznej,
  4. Zabrania się:
   • udzielania pożyczek lub zabezpieczenia zobowiązań majątkiem Ligi w stosunku do jej członków, członków organów lub pracowników oraz osób, z którymi pracownicy pozostają w związku małżeńskim albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo są związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli, zwanych dalej osobami bliskimi,
   • przekazywania majątku Ligi na rzecz jej członków, członków organów lub pracowników oraz osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, w szczególności jeżeli przekazywanie to następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach,
   • wykorzystywania majątku Ligi na rzecz członków, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, chyba że to wykorzystywanie bezpośrednio wynika ze statutowego celu Ligi,
   • zakupu na szczególnych zasadach towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą członkowie Ligi, członkowie jej organów lub pracownicy oraz ich osób bliskich.

 

 • § 74
 1. Dla ważności oświadczeń w zakresie praw i obowiązków majątkowych Ligi oraz udzielania pełnomocnictw wymagane jest współdziałanie i podpisy prezesa oraz skarbnika lub innych osób upoważnionych przez Zarząd Główny lub zarząd okręgu.
 2. Zarządy okręgów i oddziałów nie posiadające osobowości prawnej mogą składać oświadczenia w zakresie praw i obowiązków dotyczących nieruchomości w granicach umocowania przez Zarząd Główny.
 3. Zarządy jednostek organizacyjnych posiadających osobowość prawną są zobowiązane do niezwłocznego informowania Zarządu Głównego o dokonywanym obrocie majątkiem trwałym.
 4. Dla ważności oświadczeń w zakresie praw i obowiązków majątkowych w jednostkach organizacyjnych posiadających osobowość prawną wymagane jest współdziałanie i podpisy prezesa oraz sekretarza.

 

 • § 75
 1. Liga prowadzi działalność gospodarczą w rozmiarach służących realizacji celów statutowych poprzez: Kod PKD
  • 22.A Działalność portów morskich i śródlądowych
  • 22.B Obsługa żeglugi morskiej i śródlądowej
  • 22.C Pozostała działalność wspomagająca transport wodny, gdzie indziej nie sklasyfikowana
  • 22.Z Wynajem środków transportu wodnego
  • 11.A Produkcja statków, z wyjątkiem działalności usługowej
  • 11.B Działalność usługowa w zakresie naprawy i konserwacji statków, platform i konstrukcji pływających
  • 12.Z Produkcja oraz naprawa łodzi wycieczkowych i sportowych
  • 24.A Budowa portów morskich
  • 24.B Budowa pozostałych obiektów inżynierii wodnej
  • 63.Z Pozostała sprzedaż detaliczna poza siecią sklepową
  • 21.Z Schroniska turystyczne
  • 23.Z Pozostałe miejsca krótkiego zakwaterowania, gdzie indziej nie sklasyfikowane
  • 10.A Transport Morski
  • 10.B Przybrzeżny transport wodny
  • 20.Z Śródlądowy transport wodny
  • 20.Z Wynajem nieruchomości na własny rachunek
  • 11.Z Wydawanie książek
 2. Cały dochód z działalności gospodarczej przeznaczony jest na działalność statutową.
 3. Sposób prowadzenia działalności gospodarczej i finansowej Ligi określają obowiązujące przepisy prawne oraz regulaminy wewnętrzne oraz instrukcje zatwierdzone przez odpowiednie organy Ligi.

 

 • § 76

Wszystkie jednostki organizacyjne Ligi nie posiadające osobowości prawnej mogą podejmować zgodną z obowiązującymi przepisami stałą lub doraźną działalność gospodarczą. Podjęcie takiej działalności wymaga każdorazowo zgody Prezydium Zarządu Głównego wyrażonej w formie uchwały.

 

 • § 77
 1. Działalność gospodarcza i finansowa Ligi jest prowadzona na podstawie zatwierdzonego przez Zarząd Główny budżetu obejmującego rok kalendarzowy.
 2. Prowadzenie przez Ligę działalności pożytku publicznego rozliczane jest na wyodrębnionych rachunkach w stopniu umożliwiającym określenie przychodów, kosztów i wyników z zastrzeżeniem przepisów o rachunkowości.
 3. Liga sporządza roczne sprawozdanie merytoryczne ze swojej działalności oraz podaje do publicznej wiadomości na podstawie przepisów o rachunkowości.

 

 

Rozdział XI

 

ZMIANA STATUTU I ROZWIĄZANIE LIGI

 

 • § 78

Projekt zmian statutu uchwala Walny Zjazd większością dwóch trzecich głosów przy obecności co najmniej jednej drugiej ogólnej liczby delegatów uprawnionych do głosowania.

 

 • § 79

Uchwałę w sprawie rozwiązania Ligi i przeznaczenia jej majątku podejmuje Walny Zjazd większością dwóch trzecich głosów przy obecności co najmniej dwóch trzecich ogólnej liczby delegatów uprawnionych do głosowania.

 

 • § 80

W sprawach nie uregulowanych w niniejszym statucie obowiązują przepisy ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 roku „Prawo o stowarzyszeniach” ( Dz. U. Nr 79 z 2001 r., poz. 855 z późn. zm. )

 

Rozdział XII

 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 

 • § 81

Statut oraz jego zmiany wchodzą w życie po uprawomocnieniu się postanowienia sądu rejestrowego.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wykonawca: